Anita, dkk, Diyah Candra, STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia